CIVILNO STRELIŠTE "TURNINA" ROVINJ

Gdje se nalazi civilno strelište Turnina?

Kula Turnina izgrađena je u kasnoj antici na mjestu gdje se nalazila prapovijesna gradina. Tada se nazivala Arupinum, a prvi put se spominje 789. godine, kada je razorena.

Što je civilno strelište?

Pojam strelišta je u Zakonu o oružju definirao samo civilno strelište, i to tako da je to objekt namijenjen sportsko-rekreativnom gađanju koji ispunjava tehničke i sigurnosne uvjete za uporabu oružja za samoobranu, lov i sport.

Vatrenim oružjem na civilnim strelištima smiju gađati samo građani koji posjeduju valjanu ispravu o oružju, te službene osobe koje u okviru obavljanja službene djelatnosti koriste oružje (policija, vojska, pravosudna policija, carina, zaštitari).

Vatreno oružje na civilnom strelištu smije koristiti i građanin koji se aktivno bavi sportskim streljaštvom, a ne ispunjava uvjete iz zakona za posjedovanje oružja, pod nadzorom stručne osobe koja je zadužena za vođenje civilnog strelišta.

U suradnji s Gradom Rovinjom-Rovigno, 2017. godine pokrenut je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojećeg civilnog strelišta Turnina u sportsku građevinu, a nakon odluke Vlade RH 13.09.2018. godine krenulo se s realizacijom istog. Investitor projekta je Valbruna Sport d.o.o., gradsko poduzeće za upravljanje sportskim objektima.

Streljana Turnina podrazumijeva sportsko-rekreacijski objekt – civilno strelište otvorenog tipa, to jest sve vrste sadržaja koji prema posebnim stručnim uvjetima sačinjavaju otvoreno strelište za sportsko streljaštvo. Predviđa se uređenje prostora visoke kvalitete i planiranje dodatnih sadržaja kojima se kvalitetno nadopunjuje osnovna ponuda.

Osobito će se obratiti pažnja u pogledu očuvanja postojećeg ambijenta i okruženja, a sama gradnja i uređenje prostora vrši se u skladu sa sljedećim propisima:

 1. Zakon o predmetima opće uporabe ( NN RH br. 39/13 i 47/14 )
 2. Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta ( n.n. 69/2008 )
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja te vođenje civilnih strelišta ( n.n. 88/2009., n.n. 53/2011, n.n. 70/2011, ispravak 81/2011)
 4. Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja NN 70/2017
 5. Zakon o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007 i 146/2008)
 6. Zakon o zaštiti na radu ( NN RH br. 71/14, 118/14 i 154/14, 94/18 i 96/18 )
 7. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( NN RH br. 29/13 )
 8. Zakon o zaštiti od buke ( NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16 )
 9. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN, br. 145/04), te HRN-U.J6.201-1989., kao i druge mjere radi sprječavanja širenja buke iznad dopuštenih razina

Novi zahvat u prostoru je zapravo prva faza izgradnje, gdje je predviđena izgradnja strelišta za pištolje u dužini od 25 metara, za puške u dužini od 50 metara i jedne pomoćne građevine – sanitarnog čvora i čajne kuhinjice za korisnike, članove Streljačkog kluba Rovinj i njihove goste.

U ovoj fazi predviđa se:

 • izgraditi i ograditi zidovima i nasipom strelište dužine 50m sa nadstrešnicom i blendama
 • izgraditi jedna pomoćna građevina – sanitarni čvor
 • urediti pristupne staze
 • urediti  površina kao makadamska za promet u mirovanju i jedno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti
 • montirati prvi dio ograde potrebne za funkcioniranje prve faze streljane
 • izgradit će se septička taložnica
 • izvesti će se priključak na vodoopskrbnu mrežu i elektroopskrbnu mrežu
 • urediti zelene površine za slobodno kretanje.

Završetak prve faze predviđa se u 2022. godini.

U drugoj fazi radova odradili bi se svi potrebni radovi kako bi streljana postala aktivna za sve oblike pucanja iz vatrenog oružja i natjecanja u svim disciplinama. Za to je nužno da streljana ima disciplinu pucanja na 100 metara i objekt streljane koji ima pravilna streljačka mjesta, sanitarni čvor i svlačionice.

Radovi druge faze uključivali bi:

 • podizanje objekta streljane
 • dodavanje zida za ograđivanje do 100 metara
 • skidanje zemljanog nasipa, kojeg je ujedno moguće preseliti iza linije 100 m umjesto zida
 • podizanje prihvatnog objekta
 • puštanje u rad.