fbpx

CIVILNO STRELIŠTE "TURNINA" ROVINJ

Civilno strelište Turnina graditi će se u dvije faze i to na sljedeći način:
1. Faza:
U ovoj fazi će se izgraditi i ograditi zidovima i nasipom strelište 50m dužine sa nadstrešnicom i blendama, izgraditi će se jedna pomoćna građevina – sanitarni čvor, urediti pristupne staze, urediti će se površina kao makadamska za promet u mirovanju i jedno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti, montirati će se prvi dio ograde potrebne za funkcioniranje prve faze streljane, izgraditi će se septička taložnica, izvesti će se priključak na vodoopskrbnu i elektroopskrbnu mrežu, te urediti zelene površine za slobodno kretanje.
2. Faza:
U ovoj fazi će se dograditi i ograditi zidovima strelište 100 m dužine, izgraditi će se druga pomoćna građevina – spremišt, urediti dodatne pristupne staze, montirati drugi dio ograde potrebne za funkcioniranje druge faze streljane te zasaditi zelenilo.
Strelište će ukupno imati 24 streljačka mjesta.

Skica – Tlocrt projekta civilnog strelišta Turnina

Izrezak Lokacijske dozvole za civilno strelište Turnina izdana dana 4.09.2018

Izrezak Građevinske dozvole za civilno strelište Turnina izdana dana 1.10.2019

Zatvori izbornik