CIVILNO STRELIŠTE "TURNINA" ROVINJ

Civilno strelište Turnina graditi će se u dvije faze i to na sljedeći način:
1. Faza:
U ovoj fazi će se izgraditi i ograditi zidovima i nasipom strelište 50m dužine sa nadstrešnicom i blendama, izgraditi će se jedna pomoćna građevina – sanitarni čvor, urediti pristupne staze, urediti će se površina kao makadamska za promet u mirovanju i jedno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti, montirati će se prvi dio ograde potrebne za funkcioniranje prve faze streljane, izgraditi će se septička taložnica, izvesti će se priključak na vodoopskrbnu i elektroopskrbnu mrežu, te urediti zelene površine za slobodno kretanje.
2. Faza:
U ovoj fazi će se dograditi i ograditi zidovima strelište 100 m dužine, izgraditi će se druga pomoćna građevina – spremišt, urediti dodatne pristupne staze, montirati drugi dio ograde potrebne za funkcioniranje druge faze streljane te zasaditi zelenilo.
Strelište će ukupno imati 24 streljačka mjesta.

Izdana građevinska dozvola za streljanu turnina rovinj

Skica – Tlocrt projekta civilnog strelišta Turnina

Izdana građevinska dozvola za streljanu turnina rovinj

Izrezak Lokacijske dozvole za civilno strelište Turnina izdana dana 4.09.2018

Izdana građevinska dozvola za streljanu turnina rovinj

Izrezak Građevinske dozvole za civilno strelište Turnina izdana dana 1.10.2019